Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Currículum de les ensenyances musicals

El Decret 159/2007 de 21 de setembre estableix el curriculum de les ensenyances elementals

Assignatures comunes a totes les especialitats: Llenguatge Musical i Cor. Assignatures pròpies de l’especialitat: Instrument individual i Conjunt.

Els alumnes que cursen més d’una especialitat únicament cursaran les assignatures comuns per una d’elles. Una vegada cursades i superades en una especialitat, la qualificació obtinguda és vàlida per a totes les especialitats.

La distribució per cursos i el total d’hores de cada assignatura es el següent:

Assignatures Curs
Hores setmanals
 
Instrument30′30′45′45′
Llenguatge Musical2222
Cor1111
Banda Infantil11  
Banda Jove  11

El Decret 158/2007 de 21 de setembre estableix el curriculum de les ensenyances professionals, que s’organitzaran en un sol grau de sis cursos de duració. A l’EMME es cursen els dos primers cursos d’aquest grau, encara que l’alumne podrà seguir perfeccionant sols amb l’instrument fins el grau complet.

Assignatures    Curs
Hores setmanals
 
Instrument11
Llenguatge Musical22
Banda Jove22