Informe mèdic

Importantíssim aportar l’informe mèdic de l’alumnat amb malalties cròniques

Importantíssim aportar l’informe mèdic on s’especifique el diagnòstic i/o malalties de l’alumnat, recomanacions en cas d’urgència (actuacions inmediates) i/o la prescripció del tractament que s’ha de seguir.

Informació sobre l’alumnat amb malalties cròniques

En compliment de la Resolució d’1 de setembre de 2016 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública informem a tota la comunitat educativa de quins són els documents que s’han d’adjuntar en cas de que algun alumne estiga dins dels supòsits previstos en l’esmentada resolució. 

Famílies:

Aportar al centre:

• L’informe mèdic on s’especifique el diagnòstic i/o malalties de l’alumnat, recomanacions en cas d’urgència i la prescripció del tractament que s’ha de seguir.

I si la situació ho requerís…

• Sol·licitud d’administració de tractament i Consentiment informat. (annexos V, VI i VII).

• Aportar la medicació prescrita pel metge o la metgessa, retolada amb el nom i la posologia i freqüència.

• A més, la família es preocuparà tant de la seua renovació com del control de la seua caducitat.

 

Create your website with WordPress.com
Per començar
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close