Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Informe mèdic

Importantíssim aportar l’informe mèdic de l’alumnat amb malalties cròniques

Importantíssim aportar l’informe mèdic on s’especifique el diagnòstic i/o malalties de l’alumnat, recomanacions en cas d’urgència (actuacions inmediates) i/o la prescripció del tractament que s’ha de seguir.

Informació sobre l’alumnat amb malalties cròniques

En compliment de la Resolució d’1 de setembre de 2016 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública informem a tota la comunitat educativa de quins són els documents que s’han d’adjuntar en cas de que algun alumne estiga dins dels supòsits previstos en l’esmentada resolució. 

Famílies:

Aportar al centre:

• L’informe mèdic on s’especifique el diagnòstic i/o malalties de l’alumnat, recomanacions en cas d’urgència i la prescripció del tractament que s’ha de seguir.

I si la situació ho requerís…

• Sol·licitud d’administració de tractament i Consentiment informat. (annexos V, VI i VII).

• Aportar la medicació prescrita pel metge o la metgessa, retolada amb el nom i la posologia i freqüència.

• A més, la família es preocuparà tant de la seua renovació com del control de la seua caducitat.