Prova d’accés a la Banda

 1. A quin alumnat va dirigida?
  Aquesta prova va dirigida a tot l’alumnat que finalitza els coneixements de música elementals a l’escola de música Miguel Esparza.
  L’alumnat que realitze les proves d’accés al conservatori professional de música i aconseguisca accedir a aquest, tindrà la prova d’accés a la banda convalidada.
 2. Estructura de la prova
  Es tracta d’una prova pràctica dividida en 3 exercicis: aspectes tècnics, interpretació i primera vista instrumental. La prova es realitza de manera individual a cada alumne amb un tribunal compost per dos professors del centre i pel director de la banda, els quals fan d’examinadors. Els tres exercicis tenen les següents característiques: Aspectes tècnics: En aquest apartat l’aspirant ha de demostrar el seu domini de les escales majors, menors, harmònica, melòdica i oriental fins a quatre alteracions. Aquestes escales podran ser preguntades en diferents ritmes, caràcters i articulacions.
  Interpretació: L’aspirant ha de presentar tres obres preparades prèviament, o per altra banda dues obres i un estudi, d’un nivell de dificultat corresponent als continguts terminals del 4t curs d’Ensenyaments Elementals.
  Lectura a primera vista: El tribunal proposarà una peça per a ser interpretada en el moment, conforme als criteris d’avaluació i continguts terminals de cada instrument. L’aspirant disposa d’un temps breu per a preparar la lectura, després del qual haurà d’interpretar-la de la manera més precisa possible.
 3. Com es califica la prova?
  La qualificació d’aquest examen serà APTE o NO APTE. En el cas d’una qualificació NO APTE, l’aspirant podrà realitzar una altra volta la prova abans del començament del següent curs. Si no aconsegueix la qualificació d’APTE en cap de les dues proves anteriors, aquest hi haurà de tornar a cursar el 4t curs d’ensenyaments elementals, encara que haja sigut aprovat en el curs anterior.
 4. Publicació del resultat
  Els resultats seran transmesos individualment a cada aspirant i als seus familiars després de la finalització de les proves.
Create your website with WordPress.com
Per començar
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close