Regulació de la prova de nivell

Regulació de la prova de nivell de 2n de les ensenyances professionals

 1. A quin alumnat va dirigida?
  Aquesta prova va dirigida a tot l’alumnat que finalitza els dos primers cursos de coneixements de música professionals a l’escola de música Miguel Esparza. Estarà exempt de realitzar la prova, l’alumne / a que continue els seus estudis musicals bé a l’escola, o bé acredite la matrícula del centre (conservatori), en el qual haja decidit seguir estudiant després de realitzar la prova d’accés a 3º de EEPP o superior.
 2. Estructura de la prova
  Es tracta d’una prova pràctica dividida en 4 exercicis: aspectes tècnics, interpretació, interpretació d’una partitura de banda i primera vista instrumental. La prova es realitza de manera individual a cada alumne amb un tribunal compost per dos professors del centre i pel director de la banda, els quals fan d’examinadors. Els quatre exercicis tenen les següents característiques: Aspectes tècnics: En aquest apartat l’aspirant ha de demostrar el seu domini de TOTES les escales majors, menors, harmònica, melòdica i oriental. Aquestes escales podran ser preguntades en diferents ritmes, caràcters i articulacions.
  Interpretació: L’aspirant ha de presentar tres obres preparades prèviament, o per altra banda dues obres i un estudi, d’un nivell de dificultat corresponent als continguts terminals del 2n curs d’Ensenyaments Professionals.
  Interpretació d’una partitura de banda: L’alumne haurà d’interpretar de la manera més precisa possible els fragments de les obres proposats pel tribunal. Les obres podran ser aquelles que estiga assajant la banda en eixes dates o aquelles que s’han interpretat en el concert anterior a la prova.
  Lectura a primera vista: El tribunal proposarà una peça per a ser interpretada en el moment, conforme als criteris d’avaluació i continguts terminals de cada instrument. L’aspirant disposa d’un temps breu per a preparar la lectura, després del qual haurà d’interpretar-la de la manera més precisa possible.
 3. Com es califica la prova?
  La qualificació d’aquest examen serà APTE o NO APTE. En el cas d’una qualificació NO APTE, l’aspirant podrà realitzar una altra volta la prova abans del començament del següent curs. Si no aconsegueix la qualificació d’APTE en cap de les dues proves anteriors, aquest hi haurà de tornar a cursar el 2n curs d’ensenyaments professionals, encara que haja sigut aprovat en el curs anterior.
 4. Publicació del resultat
  Els resultats seran transmesos individualment a cada aspirant i als seus familiars després de la finalització de les proves.
Create your website with WordPress.com
Per començar
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close