Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Autorització per a l’us de les imatges

La direcció del centre demana el consentiment a pares, mares, tutors o tutores legals per tal de fer ús de les imatges en les quals apareguen els seus fills o filles, individualment o en grup, que, amb caràcter educatiu i pedagògic, es puguen realitzar a l’escola i fora de la mateixa en activitats lectives, complementàries o extraescolars organitzades pel centre durant les etapes escolars: CICLE INICIAL, ENSENYANCES ELEMENTALS i ENSENYANCES PROFESSIONALS.